Onze verkoopvoorwaarden

VAN DER GLAS B.V.

gevestigd te Heerenveen, Pastorielaan 4a.

Deze verkorte opgave geeft slechts weer hetgeen in de volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden staat vermeld. Onze rechtsverhoudingen worden dan ook UITSLUITEND DOOR DE VOLLEDIGE TEKST bepaald waarvan wij desgevraagd kosteloos een exemplaar zullen toezenden.

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Nederlands recht is van toepassing. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.

3. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen. Goederen op zicht dienen 14 dagen na aflevering franco en onbeschadigd geretourneerd te worden, nadien wordt gefactureerd. Voor overeenkomsten waarin wij hebben bemiddeld zijn wij gerechtigd om 10% van der netto-factuurwaarde te be-/verrekenen.

4. PRIJZEN

Onze prijzen zijn gebaseerd op onze inkooplasten en andere kostprijsfactoren en zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/opslagplaats, en excl. B.T.W., vervoer, transportverzekering voor de goederen zelf, doch inclusief de normale verpakkingskosten. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

Levering geschiedt aan huis/bedrijf van de wederpartij. Alleen franco indien en voorzover door ons aangegeven. Administratiekosten kunnen door ons worden doorberekend. Plaats van levering is onze vestigingsplaats. Levertijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. Bij ontvangst dient het geleverde gecontroleerd te worden. Retourzendingen zijn altijd voor rekening van de wederpartij. Voor de wederpartij worden de goederen maximaal 4 weken opgeslagen. Daarna hebben wij het recht op verkoop en op verrekening van de kosten/winstderving.

6. TRANSPORT

Transport/verpakking geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de vervoersdocumenten anders vermelden.

7. OVERMACHT

In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.

8. GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven alleen de geldende fabrieksgarantie. Behoudens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt. Voor het overige vrijwaardt de wederpartij ons tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.

9. RECLAMES

Reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Reclames inzake verborgen gebreken dienen binnen de eventuele garantietermijn te worden ingediend. Retourzendingen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Betaling geschiedt á contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bank/giro. Na verloop daarvan wordt een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen ten minsten 15% van het totaal verschuldigde. rente en vorderingskosten worden primair verrekend. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde goederen, die zich nog bij/onder de wederpartij bevinden ons (mede)eigendom. Hetgeen bij invoering van het Nieuw B.W. als bezitsloos pandrecht geldt terzake van de goederen waarop ons (zekerheids)eigendom verloren is gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is.

11. GESCHILLEN

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, tenzij wij anders verkiezen.